Tüzük

VAN KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI KURULUŞ TÜZÜĞÜ (1993)

BÖLÜM: 1

GENEL HÜKÜMLER

Madde: 1

Türk medeni kanun HÜKÜMlerine gÖre, listede isimleri yazılı olan kişiler tarafından, tüzel kişiliğe sahip bir vakıf kurulmuştur.

BÖLÜM: 2

VAKFIN ADI VE MERKEZİ
Madde: 2

Vakfın adı: VAN KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI olup kısa adı ”VAN VAKFI” dır.

Merkezi: İSTANBUL’dur.

Adresi: İSTANBUL kaymakamlık yanı Sefir sokak no:47 SARIYER

BÖLÜM: 3

VAKFIN AMACI
Madde: 3

”VAKIF VANLILARIN, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda dayanışmalarını geliştirmek ve güÇlendirmek, yardımlaşmayı gerÇekleştirmek amacıyla kurulmuştur.”

BÖLÜM: 4

VAKFIN FAALİYETLERİ
Madde: 4

Vakıf amacını gerÇekleştirmek iÇin şu faaliyetlerde bulunur:

a) VAN ili ve ilÇelerinde Kültür, Eğitim ve Ekonomik düzeyini yükseltici ve türlü faaliyetlerini yapar.

b) BÖlgenin tarihi, turistik ve foklÖr değerlerini araştırır, ortaya Çıkarır. Özellikle bunları tanıtmaya yÖnelik faaliyetlerde bulunur.

c) İstanbul-Van ve diğer illerdeki hemşeriler arasında sevgi bağlarını güÇlendirici yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirici faaliyetlerde bulunur.

d) Van ili ve ilÇelerinde olupta muhtaÇ durumda bulunan Öğrencilere yÖnetim kurulunca hazırlanacak YARDIM YÖNETMENLİĞİ esaslarına uygun şekilde yardımda bulunur.

BÖLÜM: 5

VAKFIN KAYNAKLARI
Madde: 5

Vakfın Kaynakları:

a) Giriş aidatı olarak üyelerinden alınacak miktarlarla üyelerin her ay Ödeyecekleri aidatlardır.

b) GerÇek ve tüzel kişilerce vakıfa yapılacak bağışlar ve vasiyetlerdir.

c) Bale, Defile, Kermes, Gece, Temsil, Özel eğlenceler, Konser, Gezi, Spor Yarışmaları, Konferanslar ve Toplantı gibi faaliyetlerden elde edilecek gelirlerdir.

d) Eşya piyangosundan elde edilecek gelirler.

e) Vakıf kaynaklarının, kira ve işletmelerinden elde edilen gelirler.

f) VakıfÇa yüklenilecek hizmet mukabili elde edilecek gelirler.

g) Menkul kıymet alım satımından ve ihracat, ithalattan elde edilecek gelirler.

BÖLÜM: 6

üYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Madde: 6

a) Vakıf üyesi olmaya mani hali bulunmayan ve kuruluş statüleri izin verdiği taktirde tüzel kişiler ile gerÇek kişiler vakfa yÖnetim kurulu kararı ile üye olabilirler.
ONUR üYELİĞİ

Vakfa maddi ve manevi yardımda bulunabilecek ve tüzel kişilerde yÖnetim kurulunca onur üyelik payesi verebilir. VAN valisi, milletvekilleri, il ve ilÇe belediye başkanları gÖrevleri süresince vakıfın onur üyesidirler. Onur üyeleri vakfın organlarında gÖrev almazlar, genel kurulda oy kullanamazlar.

Madde: 7

üYELİĞE GİRİŞ:

üyelik İÇin Başvuruda İstenecek Belgeler:

a) üye formu üÇ nüsha olarak alınacak, şahıs tarafından doldurulup imzalanacak.

b) İkametgah belgesi.

c) Nüfus cüzdanının onaylı sureti.

d) üÇ adet vesikalık fotoğraf.

e) Giriş aidatı Ödendisi makbuzu karşılığı vakfa veyahut vakfın banka hesabına yatırılacaktır.

Madde: 8

üyelikten Çıkma ve Çıkarılma:

üyeler yazılı talepleri halinde üyelikten Çıkarılabilirler. Vakıf senedi HÜKÜMlerine gÖre tahakkuk ettikleri aylık aidatlarının, yÖnetim kurulunun yazılı isteğine rağmen 30 gün iÇinde Ödemeyenler ile vakfın amacına aykırı ve zararlı faaliyetleri tesbit olunanlar yÖnetim kurulu kararı ile üyelikten Çıkarılabilir.

BÖLÜM: 7

VAKFIN ORGANLARI

Madde: 9

Vakfın organları şunlardır:

a- Mütevvelli heyet

b- YÖnetim kurulu

c- Denetleme kurulu

d- Disiplin kurulu

e- Vakıf müdürlüğü

MüTEVELLİ HEYET (Genel Kurul)

Mütevelli heyet vakfın Çalışmalarına ve mevzuat ile vakıf senedi ÇerÇevesinde yÖn veren esas organdır.

Mütevelli heyet üÇ gruptan teşekkül eder.

a) Kurucular: Vakıf senedi altında imzası bulunan gerÇek kişilerdir.

b) MüTEVELLİ HEYET üYELİĞİNİ İKTİSAP EDENLER: Kurucular heyetin belirleyeceği kriter uyarınca vakıf varlığına katkıda bulunarak mütevelli heyet üyeliğine davet edilmek sureti ile mütevelli heyet üyeliğini iktisap edenlerdir. İlk yÖnetim kurulu seÇildikten sonra kurucu heyetin bu gÖrevi yÖnetim kuruluna intikal eder.

c)ŞEREF üYELİĞİ: Vakfın kuruluşunu müteakip, kurucular heyetinin şeref üyeliğine karar altında aldığı Özel ve tüzel kişilerdir. Şeref üyeliği oy kullanma ve halef tayin etme dışında mütevelli heyet üyeliğinin haiz olduğu haklara sahiptir. Değişiklik yapılması üye tam sayısının 2/3 oylarıyla mümkündür. Tüzel ve gerÇek kurucu üyenin bir oy hakkı vardır.

HALEF TAYİNİ

Madde: 10

Mütevelli heyet üyesi hakiki ahıslar vefatları, gÖremez hale gelmeleri veya hastalıkları halinde kendi yerlerine mütevelli heyet üyeliği haklarını iktisap edecek sırasıyla iki aday ismini noter vasıtasıyla vakıf genel sekreterliğine tebliğ ederler.

Denetleme Kurulu

Genel kurulca vakıf üyeleri arasından üÇ yıl süre ile, üÇ asıl üÇ yedek üye seÇilerek denetleme kurulunu teşkil ederler.

Kurul üyeler arasından birini başkan seÇer.

Herhangi bir nedenle, yÖnetim kurulunun seÇime gidilmesi halinde denetleme kurulunun gÖrevi de sona erer ve bunlar iÇin yÖnetim kurulu ile birlikte seÇim yapılır.

DenetÇiler istedikleri takdirde yÖnetim kurulu toplantılalrına bilgi edinmek iÇin iştirak edebilirler. Oy kullanamazlar. DenetÇiler normal denetleme faaliyetleri dışında her yıl vakfın işlemleri, mali durumu vesair hususları hakkında düzenleyici bilanÇo Çıkarıldıktan sonra bir rapor düzenlemek ile yükümlüdür. Ayrıca denetÇiler son üÇ yılın faaliyet sonuÇları hakkında düzenleyeceği raporu da genel kurula verirler.

DenetÇiler, bu vakıf senedi ile ilgili kanunlar ve Türk Ticaret kanununun Anonim şirketlere ait denetÇilere verdiği gÖrevleri yapmakla yükümlü ve aksine davranışlarından dolayı aynı yükümlere gÖre sorumludurlar.

Madde: 12

Disiplin Kurulu

Genel kurulca vakfa kayıtlı üyelerden üÇ yıl süre ile üÇ asıl üÇ yedek üyeden seÇilerek, disiplin kurulu teşkil eder. Kurul üyeleri arasından birini başkan seÇer. Kararlarını oy Çokluğu ile alırlar.

Madde: 13

Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

a) üyelerden vakıf senedi HÜKÜMlerini yerine getirmeyenlerle vakfa karşı gÖrevini yapmayanlar, vakfın sahip bulunduğu mal ve tesislere zarar verenler, vakfı maddi zarara uğratanlar hakkında karar vermek.

b) YÖnetim kurulunca kendisine yazılı olarak belirtilen konuları üÇ ay iÇinde karara bağlamak ve gerekÇeleri ile birlikte yÖnetim kuruluna vermek.

c) Bu vakıf senedi ile verilen diğer gÖrevleri de yapmak

Madde: 14

Disiplin kurulu kararlarına yazılı olarak yÖnetim kuruluna bildirir. YÖnetim kurulu bu kararları ilgiliye en geÇ 15 gün iÇerisinde tebliğ eder. Hakkında karar alınan üye kendisine yapılan tebligata karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay iÇerisinde disiplin kuruluna itiraz edebilir. İtiraz üzerinde verilen karar kesindir.

Disiplin kurulu, yÖnetim kurulunca hazırlanacak yÖnetmenlikte belirtilen fiillerinden dolayı aşağıdaki cezaları verebilir.

1-Uyarma

2-Kusur bildirme

3-Vakıftan ihraÇ

Madde: 15

VAKIF GENEL MüDüRü: Vakıf genel müdürü yÖnetim kurulunca belirlenir kendi aralarından veya dışarıdan atanır. ücreti yÖnetim kurulunca belirlenir. Vakıf genel müdürü, yÖnetim kurulu başkanı ve başkan vekili olamaz.

BÖLÜM: 8

ÇEŞİTLİ YüKüMLER:
Madde: 16

Vakfın ilk genel kurul toplantısına kadar faaliyette bulunacak yönetim kurulu kurucular arasından:

1-Celalettin TüfekÇi

2-Nurettin Gündüz

3-Mehmet Kuralkan

4-İlhan Kubilay

5-Hayati Gürbüz

6-Sabri Donat

7-Oktay Akay
Madde: 17

Bu vakıf senedinde belirtilmeyen hususlarda 903 sayılı kanun ve ilgili tüzük HÜKÜMleri ile genel HÜKÜMler uygulanır, Vakıf genel müdürlüğünün denetimine tabidir.

Madde: 18

Herhangi bir nedenle vakıfın tasviyesi halinde genel kurul kararı ile vakıfın mal varlığı VAN ili Özel idaresi veya Van belediyesi veya aynı amaçla diğer bir vakfa devir edilir.

 

BÖLÜM: 9

GEÇİCİ MADDE: -1 Vakıf kuruluşunun tamamlanması ile ilgili işlemleri yürütmek üzere NURETTİN GüNDüZ görevlendirilmiştir.

MADDE: -2 Genel kurul, vakfın tüzel kişilik kazandığı tarihi takip eden altı ay içinde yönetim kurulu tarafından toplantıya Çağrılır.

CELALETTİN TÜFEKÇİ
NURETTİN GüNDüZ
MEHMET KURALKAN
İLHAN KUBİLAY
HAYATİ GüRBüZ
OKTAY AKAY
SABRİ DONAT
MUSTAFA GüNGÖR
AHMET CENAN KUBA
ASLAN ALP
ORHAN OKAYER
HASAN DADAK
ÖMER GüLÜŞTÜR
NURETTİN ÖZAL
TURGUT OKAYER
RECEP MERİÇ
MEHMET NECATİ
AHMET KAPLANOĞLU
ENİS YALIM EREZ
HALİL HALİT TOKER
AHMET CİHAN ÜNSAL
ÖZÇELİK OKAYER
NEVZAT SOYDAN
OĞUZ GÜLAY
EYYüP ALTAYLI
DÜNDAR ALTAY